Vyhledej
Zvičina > Služby občanům > Práce


druh práce: vedoucí oddělení školství a památkové péče

místo výkonu práce: Dvůr Králové nad Labem

platová třída*: 10. třída

pracovní poměr: na dobu neurčitou

termín nástupu: prosinec 2019, případně dle dohody

Předpoklady:

 • způsobilost k právním úkonům, bezúhonnost, ovládání jednacího jazyka, být fyzickou osobou, která je státním občanem České republiky, popřípadě fyzická osoba, která je cizím státním občanem a má v České republice trvalý pobyt; 

Požadavky:

 • dosažené vzdělání: vysokoškolské vzdělání 
 • znalosti oboru: oblast veřejné správy, školství, památková péče
 • znalosti právních předpisů: 
 • zákon o obcích
 • školský zákon
 • zákoník práce
 • zákon o ochraně památek

Uvítáme:

 • osvědčení o zkoušce odborné způsobilosti
 • praxe v oboru veřejné správy či samosprávy

Další požadované dovednosti, znalosti a schopnosti

 • dovednost pracovat na PC (Windows, MS Office – Word, Excel, Internet a elektronická pošta, správa souborů),
 • znalosti o regionu,
 • ochota se dále vzdělávat,
 • umění jednat s lidmi (dobré komunikační schopnosti), 
 • řidičské oprávnění skupiny B a ochota řídit referentské vozidlo.

Osobnostní předpoklady:

 • schopnost vedení lidí
 • rozhodnost, vysoká odolnost proti stresu
 • aktivnost a výkonnost 
 • organizační schopnosti

Nabízíme:

 • pružnou pracovní dobu, 
 • pětitýdenní dovolenou,
 • příspěvek na stravování a další benefity,
 • příspěvek na životní či penzijní pojištění,
 • stabilní zaměstnání v dobrém kolektivu.

Náplň práce:

 • Řídí a organizuje práci svěřeného oddělení a odpovídá za jeho celkovou činnost,
 • je úřední osobou ve správním řízení ve smyslu správního řádu a je oprávněn určovat úřední osoby pro konkrétní řízení a úkony správního orgánu, 
 • odpovídá za řádné plnění usnesení uložených oddělení orgány města a plnění dalších úkolů řízeného oddělení,
 • odpovídá za řádný výkon státní správy a samosprávy,
 • odpovídá za včasné a kvalitní zpracování materiálů předkládaných k projednání v orgánech města,
 • zajišťuje odbornou, metodickou a administrativní pomoc komisím rady a výborům zastupitelstva a poskytuje informace členům ZM v souladu s právními předpisy,
 • odpovídá za řádné a účelné využívání výpočetní i jiné techniky na oddělení,
 • operativně zabezpečuje vzájemné zastupování jednotlivých zaměstnanců tak, aby bylo zajištěno plynulé plnění úkolů oddělení,
 • stanovuje se souhlasem vedoucího odboru pracovní náplň zaměstnanců oddělení,
 • koordinuje práci oddělení s prací ostatních oddělení a odborů úřadu a úzce spolupracuje s jejich vedoucími při řešení společných úkolů,
 • zpracovává návrh rozpisů rozpočtů finančních prostředků státního rozpočtu poskytovaných školám a školským zařízením ve správním obvodu obce s rozšířenou působností, v souladu se zásadami stanovenými MŠMT a krajskými normativy a předává je krajskému úřadu,
 • zpracovává data z dokumentace a evidence škol, 
 • zajišťuje podklady pro sumarizaci mzdových a výkonových výkazů za školy a školská zařízení,
 • zpracovává materiály pro radu města a zastupitelstva města, 
 • zajišťuje realizaci rozhodnutí a záměrů zřizovatele v příspěvkových organizacích – mateřské školy, základní umělecké škola, domu dětí a mládeže,
 • předkládá návrhy na odvolání a jmenování jejich ředitelů, jejich platy, složky platů na základě dodaných podkladů, návrhy odměn
 • zpracovává mateřským a základním školám před termínem zápisu seznam dětí podle spádových obvodů, které mají být přednostně přijaté ke vzdělávání v příslušné škole,
 • zpracovává a aktualizuje znění zřizovacích listin a smluv o výpůjčce škol a školských zařízení,
 • organizačně zajišťuje porady a pracovní setkání ředitelů škol a školských zařízení zřizovaných obcemi ve správním obvodu ORP,
 • připravuje vyhlášky spádových obvodů pro ZŠ a MŠ,
 • zastupuje v oblasti památkové péče na úseku samostatné i přenesené působnosti.

Bližší informace k obsahu práce Vám podá vedoucí odboru ŠKS Kateřina Pištorová č. tel. 499 318 293.

Uzávěrka přihlášek: 25. října 2019, ve 12:00 hodin (v této lhůtě musí být přihláška doručena Městskému úřadu Dvůr Králové nad Labem) obálku označit „VŘ – vedoucí oddělení ŠPP - neotvírat“.

Přihlášky v písemné podobě s požadovanými doklady zasílejte na adresu:

Městský úřad Dvůr Králové nad Labem

Ondřej Kudrnáč

tajemník MěÚ

Nám. T. G. Masaryka čp. 38

544 17  Dvůr Králové nad Labem

 

Náležitostí přihlášky jsou:

 • jméno, příjmení a titul zájemce, datum a místo narození zájemce, státní příslušnost, místo trvalého pobytu zájemce, číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana, uvedení telefonického a případně elektronického kontaktu, datum a podpis zájemce.

K přihlášce připojte:

 • motivační dopis,
 • strukturovaný životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech týkajících se správních činností, 
 • výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce (nelze nahradit čestným prohlášením, ani kopií žádosti o výpis z evidence Rejstříku trestů s datem podání žádosti); u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem (pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením). Výpis z evidence Rejstříku trestů je možné na počkání získat na recepci Městského úřadu Dvůr Králové nad Labem.
 • ověřené kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání, 
 • osvědčení o zvláštní odborné způsobilosti, pokud ji uchazeč má,
 • v případě, že je uchazeč narozen před 01.12.1971 předloží - 
 • osvědčení dle zákona č. 451/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů
 • čestné prohlášení dle § 4 o skutečnostech dle § 2 zákona č. 451/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů, 
 • podepsané prohlášení uchazeče v následujícím znění:

„Poskytnutím svých osobních údajů v rozsahu podkladů pro přihlášku do výběrového řízení dávám souhlas k jejich zpracování a uchování“.

* zařazení do platové třídy je v souladu s NV č. 222/2010 Sb., kterým se stanoví katalog prací  
  a kvalifikační předpoklady zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění     
  pozdějších předpisů;
odměňování se řídí NV č. 341/2017 Sb., o platových poměrech  
  zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů (příloha č. 2)

Přihlášky zasílejte se všemi požadovanými náležitostmi a přílohami, bez nich nebude Vaše přihláška úplná a nebude zahrnuta mezi žádosti dalších uchazečů na obsazované pracovní místo. Po ukončení výběrového řízení Vám budou Vaše doklady zaslány zpět. 

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu. 


 

 

 
 
Přečteno 1158x
 
 
Hodnocení článku: