Vyhledej
Zvičina > Služby občanům > Práce


Městský úřad Dvůr Králové nad Labem vypisuje výběrové řízení na pozici 

Odborný referent/odborná referentka (právní oddělení na úseku opatrovnictví) 


Uzávěrka přihlášek: 
31.05.2019, ve 12:00 hodin (v této lhůtě musí být přihláška doručena Městskému úřadu Dvůr Králové nad Labem) obálku označit „VŘ – referent PO KTÚ - neotvírat“.
Více informací o přihlášce je níže v článku.

druh práce: odborný referent/odborná referentka

místo výkonu práce: Dvůr Králové nad Labem

platová třída*: 9. třída

pracovní poměr: na dobu určitou – po dobu mateřské dovolené

termín nástupu: červenec 2019, případně dle dohody


Předpoklady:

 • svéprávnost, bezúhonnost, ovládání jednacího jazyku, občan České republiky, popřípadě fyzická osoba, která je cizím státním občanem a má v České republice trvalý pobyt; 

Požadavky:

 • dosažené vzdělání: středoškolské, vyšší odborné nebo vysokoškolské,
 • znalosti oboru: oblast veřejné správy, 
 • znalosti právních předpisů: zákon o obcích, občanský zákoník.

Uvítáme:

 • praxi v oboru veřejné správy či samosprávy,

Nabízíme:

 • zajímavou práci v přátelském kolektivu,
 • benefity dle sociálního fondu,
 • příspěvek na penzijní připojištění,
 • ošatné.

Další požadované dovednosti, znalosti a schopnosti

 • dovednost pracovat na PC (Windows, MS Office – Word, Excel, Internet a elektronická pošta, správa souborů),
 • ochota se dále vzdělávat,
 • umění jednat s lidmi (dobré komunikační schopnosti), 
 • řidičské oprávnění skupiny B a ochota řídit referentské vozidlo.

Osobnostní předpoklady:

 • schopnost jednání s občany v krizových situacích,
 • organizační schopnosti,
 • rozhodný/á, vysoce odolný/á proti stresu,
 • aktivní a výkonný/á

Výpis z náplně práce:

 • zastává funkci veřejného opatrovníka v případech, kdy bude město pověřeno opatrovnictvím,
 • z titulu opatrovníka vede kompletní agendu jednotlivých klientů,
 • řeší sociálně-právní problémy klientů, účastní se na jednání se správními orgány a dalšími státními orgány a jinými organizacemi v zájmu klientů.

Bližší informace k obsahu práce podá vedoucí PO KTÚ Mgr. Zdeněk Lokvenc, tel. 499318291. 


Přihlášky

Přihlášky v písemné podobě s požadovanými doklady zasílejte na adresu:

Městský úřad Dvůr Králové nad Labem

Ondřej Kudrnáč

tajemník MěÚ

nám. T. G. Masaryka čp. 38

544 17  Dvůr Králové nad Labem

 

Náležitostí přihlášky jsou:

 • jméno, příjmení a titul zájemce, datum a místo narození zájemce, státní příslušnost, místo trvalého pobytu zájemce, číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana, datum a podpis zájemce.

K přihlášce připojte:

 • životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech týkajících se správních činností, 
 • výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce (nelze nahradit čestným prohlášením, ani kopií žádosti o výpis z evidence Rejstříku trestů s datem podání žádosti); u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem (pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením). Výpis z evidence Rejstříku trestů je možné na počkání získat na recepci Městského úřadu Dvůr Králové nad Labem.
 • ověřené kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání, 
 • osvědčení o zvláštní odborné způsobilosti, pokud ji uchazeč má,
 • podepsané prohlášení uchazeče v následujícím znění:

„Poskytnutím svých osobních údajů v rozsahu podkladů pro přihlášku do výběrového řízení dávám souhlas k jejich zpracování a uchování“.

 • číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana, telefonické spojení, případně elektronické spojení, datum a podpis uchazeče.  

* zařazení do platové třídy je v souladu s NV č. 222/2010 Sb., kterým se stanoví katalog prací  
  a kvalifikační předpoklady zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění     
  pozdějších předpisů;
odměňování se řídí NV č. 341/2017 Sb., o platových poměrech  
  zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů (příloha č. 2)

Přihlášky zasílejte se všemi požadovanými náležitostmi a přílohami, bez nich nebude Vaše přihláška úplná a nebude zahrnuta mezi žádosti dalších uchazečů na obsazované pracovní místo. Po ukončení výběrového řízení Vám budou Vaše doklady zaslány zpět. 

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu. 


 

 

 
 
Přečteno 212x
 
 
Hodnocení článku: