Vyhledej
Zvičina > Služby občanům > Práce

Město Dvůr Králové nad Labem vypsalo výběrové řízení na tajemníka úřadu (do 20. 12. 2019)

Redakce / 11.10.2019, Dvůr Králové nad Labem
Město Dvůr Králové nad Labem vyhlašuje v souladu se zákonem č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů výběrové řízení na obsazení pracovní pozice vedoucí/ho úřadu – tajemnici/tajemníka. Uzávěrka přihlášek je 20.12.2019 ve 12:00 hod.
 

Pozice: Tajemník Městského úřadu Dvůr Králové nad Labem


druh práce: vedoucí úřadu – tajemnice úřadu/tajemník úřadu

místo výkonu práce: Dvůr Králové nad Labem

platová třída*: 12. třída

pracovní poměr: na dobu neurčitou

termín nástupu: 01.04.2020, případně později dle dohody 


Předpoklady:

Zákonná kritéria pro jmenování vedoucího úřadu:

 • Splnění předpokladů podle § 4 zák. 312/2002 Sb., v platném znění:

 • státní občan České republiky, popř. cizím státním občanem, který má v ČR trvalý pobyt

 • způsobilost k právním úkonům,

 • bezúhonnost 

 • Splnění předpokladů stanovených zvláštním zákonem č. 451/1991 Sb., v platném znění:

 • není evidován jako osoba uvedená v § 2 odst. 1 zákona č. 451/1991 Sb., v platném znění, kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích ČSFR, ČR a SR.

 • skutečnosti uvedené v § 2 odst. 1 písm. a) a b) tohoto zákona dokládá občan osvědčením vydaným Ministerstvem vnitra ČR, skutečnosti uvedené v § 2 odst. 1 písm. d) až h) čestným prohlášením.

 • Splnění předpokladů podle § 5 zák. 312/2002 Sb., v platném znění:

 • nejméně tříletou praxi
  a) jako vedoucí zaměstnanec (dle § 11 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce),

b) při výkonu správních činností v pracovním poměru k územnímu samosprávnému celku nebo při výkonu státní správy v pracovním nebo služebním poměru ke státu,
c) ve funkci člena zastupitelstva územního samosprávného celku dlouhodobě uvolněného pro výkon této funkce.

Délka praxe podle odstavce a), b) a c) musí být splněna v průběhu 8 let bezprostředně  

předcházejících jmenování do funkce.


Požadavky zaměstnavatele:

 • vysokoškolské vzdělání včetně bakalářského,

 • znalost zákona o obcích a dalších souvisejících předpisů, znalost zákoníku práce, správního řádu, zákona o úředních samosprávných celků,

 • komunikační schopnosti a umění jednat s lidmi,

 • schopnost rychlé orientace v nové problematice,

 • uživatelská znalost práce na PC,

 • časová flexibilita,

 • vysoké pracovní nasazení, organizační a rozhodovací schopnosti,

 • samostatnost, spolehlivost, pečlivost, seriózní vystupování,

 • odolnost vůči stresu,

 • řidičské oprávnění skupiny B a ochota řídit referentské vozidlo.


Uvítáme:

 • praxe ve veřejné správě a zkoušky odborné způsobilosti výhodou,

 • znalost cizího jazyka výhodou,

 • základní znalost města Dvůr Králové nad Labem a správního obvodu obce s rozšířenou působností,

 • zkušenosti s projektovým řízením OPZ.


Nabízíme:

 • náročnou, ale zajímavou práci s profesionálním kolektivem zaměstnanců,

 • zaměstnanecké benefity,

 • příspěvek na penzijní připojištění,

 • v případě potřeby služební byt.


Náplň práce:

 • komplexní zajišťování pracovněprávních vztahů zaměstnanců obce, zařazených do městského úřadu,

 • zabezpečování koncepce rozvoje a komplexního zajištění přenesené působnosti výkonu státní správy ve správním obvodu města,

 • řízení a koordinace činnosti úřadu, vydávání vnitřních směrnic městského úřadu a další,

 • zabezpečování jednání rady města a zastupitelstva města a plnění úkolů, které z těchto jednání vyplynou.


Bližší informace k obsahu práce Vám podá Ondřej Kudrnáč, tajemník úřadu, a Jan Jarolím, starosta města. 

Uzávěrka přihlášek: 20.12.2019, ve 12:00 hodin (v této lhůtě musí být přihláška doručena Městskému úřadu Dvůr Králové nad Labem) obálku označit „VŘ – tajemnice úřadu/tajemník úřadu - neotvírat“.


Přihlášky v písemné podobě s požadovanými doklady zasílejte na adresu:

Městský úřad Dvůr Králové nad Labem

Ing. Jan Jarolím, starosta města

nám. T. G. Masaryka čp. 38

544 17  Dvůr Králové nad Labem

 

Náležitostí přihlášky jsou:

 • jméno, příjmení a titul zájemce, datum a místo narození zájemce, státní příslušnost, místo trvalého pobytu zájemce, číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana, uvedení telefonického a případně elektronického kontaktu, datum a podpis zájemce.

K přihlášce připojte:

 • motivační dopis,

 • koncepci řízení městského úřadu s následnou prezentací při ústním jednání,

 • strukturovaný životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech týkajících se zejména správních a řídících činností, 

 • výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce (nelze nahradit čestným prohlášením, ani kopií žádosti o výpis z evidence Rejstříku trestů s datem podání žádosti); u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem (pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením). Výpis z evidence Rejstříku trestů je možné na počkání získat na recepci Městského úřadu Dvůr Králové nad Labem.

 • ověřené kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání, 

 • osvědčení o zvláštní odborné způsobilosti, pokud ji uchazeč má,

 • osvědčení Ministerstva vnitra ČR a čestné prohlášení ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 451/1991 Sb., v platném znění. Lustrační osvědčení ani čestné prohlášení nepředkládá uchazeč narozený po 01.12.1971,

 • podepsané prohlášení uchazeče v následujícím znění:

„Poskytnutím svých osobních údajů v rozsahu podkladů pro přihlášku do výběrového řízení dávám souhlas k jejich zpracování a uchování“.

* zařazení do platové třídy je v souladu s NV č. 222/2010 Sb., kterým se stanoví katalog prací  
  a kvalifikační předpoklady zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění     
  pozdějších předpisů; odměňování se řídí NV č. 341/2017 Sb., o platových poměrech  
  zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů (příloha č. 2)


Přihlášky zasílejte se všemi požadovanými náležitostmi a přílohami. Bez nich nebude Vaše přihláška úplná a nebude zahrnuta do výběru uchazečů. Po ukončení výběrového řízení Vám budou Vaše doklady zaslány zpět. 

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu. 

 

 

 
Vaše komentáře
 
 
Přečteno 1113x
 
 
Hodnocení článku:
 
Zpět
16.12.2019 - Z rozhodnuti vlady ČR proběhne v úterý 17. prosince ve 12:00 spuštění sirén k uctění památky obětí události ve FN Ostrava. Zkouška sirén 1. ledna 2020 se ruší.
12.11.2019 - Ve čtvrtek 21. listopadu 2019 bude z technických důvodů uzavřeno pracoviště registru řidičů a řidičských průkazů na MěÚ Dvůr Králové nad Labem.
12.11.2019 - V dnech 13. a 14. 11. bude od 6:00 v Trutnově provoz na Úpském nábřeží veden JEDNOSMĚRNĚ, a to ve směru od Polské ul. ke kruhovému objezdu u autobusového nádraží. Vozidla jedoucí z opačného směru musí využít objízdné trasy přes ul. Československé armády.
24.10.2019 - Od pátku 25. října 20:00 hod. do úterý 29. října 6:00 hod. bude mimořádně mimo provoz informační systém CZECH POINT. Nebude tak možné využít těchto služeb ani na jiných místech než jsou úřady (např. informační centra apod.)

Volná pracovní místa

Kuchař (Domov důchodců DKnL)

Lékař (VIVIDUS East)

Zdravotní setra (VIVIDUS East)


Pečovatel/ka (PS Dvora Králové n. L.)


Kalendář akcí
1.12.2019 - 31.01.2020
Výstava: Retrohrátky
22.01.2020 19:00 - 23.01.2020 19:00
Případ mrtvého nebožtíka - krimi komedie
24.01.2020 20:00 - 25.01.2020 02:00
Ples ZŠ Schulzovy sady
24.01.2020 19:00
Klub deskových her