Vyhledej
Šikovné nákupy
Zvičina > Služby občanům > Politika

Zastupitelstvo 2 hodiny řešilo bytovou výstavbu na Berlinku, bod se přesouvá na další zastupitelstvo

Víc než 7 hodin jednání, jen 13 stránek usnesení

Redakce / 22.04.2021, Dvůr Králové nad Labem
Dubnové zasedání zastupitelstva města zlomilo další rekord: z Hankova domu zastupitelé odcházeli ve 23:30 hod. Celé 2 hodiny se řešil bod souvisejícím s plánovanou bytovou výstavbou na Berlinku. Slovo v tomto bodě dostali jak občané, tak architekt i zástupce developera (Matouš Spilka), kterému jsme na našem portále věnovali již speciální článek.
 

FOTOGALERIE - Jednání zastupitelstva Dvora Králové nad Labem - duben 2021

Zájem o dění ve městě

Dalo by se napsat, že sál Hankova domu praskal v úterý 13. dubna ve švech, a to navzdory platnosti pandemického zákona s jasnými epidemiologickými opatřeními. Doporučené dvoumetrové rozestupy však snížily kapacitu sálu, a rozhodně tak v sále nebyla hlava na hlavě. Někteří zájemci o osobní účast zasedání však museli využít míst na balkoně: v přízemí již nebyla volná židle. 


Diskuse občanů před půlnocí

V posledních 2 letech končila zasedání často až kolem 21. hodiny. To je vyčerpávající nejen pro zastupitele, ale také přítomné úředníky a občany, kteří mají zájem přednést svůj příspěvek v rámci až závěrečné diskuse. Ani noční hodina však nezměnila názor zastupitelů na počet plánovaných zasedání ZM za rok tak, aby se zkrátila doba jednotlivých zasedání na únosnou délku. 

V rámci projednávání tohoto posledního bodu programu zároveň proto zazněl i návrh, že řešením pro občany by mohla být předem určená hodina, kdy se diskuse s občany bude konat nezávisle na průběhu ZM (např. zasedání ZM začne v 16 hod. a v 18 hod. je diskuse s občany). Takto již to funguje ve vybraných městech (Lanškroun, Cheb apod.). Ani to se však nesetkalo s pochopením, a tak zřejmě nebude ani nadále výjimečné, pokud stejně jako na dubnovém zastupitelstvu přijdou až po 23. hodině na řadu žáci královédvorského gymnázia. Chtěli osobně sdělit zastupitelům, že mají zájem se sami zapojit do pilotního ročníku PaR, ačkoliv jen zastupitelé byli radou města zvolení jako jediní možní navrhovatelé. 

Ze zákona se musejí zastupitelé sejít minimálně 1 x za 3 měsíce a v tomto režimu nyní královédvorské ZM funguje. Pan starosta argumentoval proti častějšímu setkávání zastupitelů statistikami konaných ZM v posledních letech. Vypočtený průměr - blížící se k 6 zasedáním ročně - byl však navýšen konáním mimořádných zastupitelstev, která souvisela s ČOV. Ta však byla dle pana starosty důkazem, že když je nutné se sejít, tak se sejdou a není nutné kvůli tomu měnit počet plánovaných zasedání.


Bytová výstavba a petice (Berlinek)

Většina přítomných občanů dorazila kvůli bodu týkajícího se bytové výstavby na Berlinku. Tato záležitost byla „schována" pod majetkovými záležitostmi jako bod Obdržené nabídky k zveřejněnému záměru výstavby bytových domů na části pozemkové parcely č. 1697/1 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem. Po 2hodinové diskusi byly nakonec předloženy 3 návrhy na usnesení týkající se tohoto bodu programu: ani jedno z nich se však neschválilo. Zarážející byl počet zastupitelů, kteří se u tohoto bodu zdrželi hlasování. Bod týkající se možné směny pozemku města za část vystavěných bytů developera se tak automaticky přesouvá na další zastupitelstvo. 

Zajímavý příspěvek měl sám pan architekt Ing. arch. Milan Košař, který bytový dům na základě zadání developera (firma Brickbay)navrhl a na zastupitelstvu prezentoval. Doporučil členům petice a občanům, kteří v této lokalitě bydlí, aby se zamysleli, jestli jsou vůbec ochotni zde obecně bytovou výstavbu akceptovat nebo zda budou souhlasit pouze s rodinnými domky: potom je nutná změna územního plánu. Ačkoliv většina vystupujících členů petice kritizovala právě tento projekt a uváděla na zasedání své osobní i odborné argumenty, určitě byla slova pana architekta zároveň i výzvou pro město k jednání s občany o podobě případně i jakékoliv jiné výstavby na Berlinku. 

Kromě podoby výstavby na Berlinku byla součástí diskuse i důvěryhodnost samotné společnosti Brickbay SE, která plánuje bytovou výstavbu v Trutnově a Úpici. Zástupců těchto měst se na plánovanou spolupráci s firmou Brickbay SE ptal jak starosta Jarolím, tak zastupitelka Tomková. Zkušenosti získané od oslovených zástupců sousedních měst se však lišily. Zápis z jednání města s developerem ze 4. března 2021 je zde.

Tuto dvouhodinovou diskusi včetně bodu týkající se související petice občanů včetně návrhů usnesení si můžete poslechnout v těchto audiozáznamech: 

Původní návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem

1. bere na vědomí

1.1. obdržené nabídky na využití části pozemkové parcely č. 1697/1 v k. ú. Dvůr Králové nad

Labem,

2. neschvaluje

2.1. směnu části pozemkové parcely č. 1697/1 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem se společností Bořek – byty s. r. o., IČO 28856015, Poděbradova 1828, 544 01 Dvůr Králové nad Labem, z důvodu nesplnění podmínek vyhlášeného záměru,

3. souhlasí

3.1. se směnou části pozemkové parcely č. 1697/1 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, za bytové jednotky do vlastnictví města Dvůr Králové nad Labem, se společností BRICKBAY SE, IČO 07459904, Plaská 622/3, 150 00 Praha 5 – Malá Strana,

4. ukládá

vedoucí OEMM

4.1. jednat se společností BRICKBAY SE, IČO 07459904, Plaská 622/3, 150 00 Praha 5 – Malá Strana, o podmínkách uzavření směnné smlouvy a případném zapracování opodstatněných výstupů z veřejného projednávání v souladu s bodem 3.1. tohoto usnesení a předložit ji k projednání zastupitelstvu města v září 2021.

Termín: 31. 8. 2021

Bytová výstava místních firem

Nečekaný zájem o bytovou výstavbu projevily i místní firmy. Dle podkladů by ráda u pivovaru na stávajícím městském pozemku postavila bytový dům včetně technické infrastruktury (nabíjecí stanice, komunikace, parkoviště) a navazující stavby skladového objektu pivovaru firma EPOS, s.r.o. Na zasedání ZM vysvětlil zástupce této firmy - pan Nasik Kiriakovský - svůj zájem směnit pozemek o velikosti 2963 m2, který navazuje na stávající pozemek firmy EPOS a který je nyní v majetku města, za pozemek sousedící s majetkem Lesů města Dvůr Králové o rozloze 3288 m2. O tento pozemek však projevila zájem i firma JUTA, a.s., která by pozemek města v Seifertově ulici ráda koupila za 2000 Kč/m2 a dle podkladů zde má zájem realizovat bytovou výstavbu (bytový dům, rodinné domy) pro své zaměstnance. Již předtím pan místostarosta navrhl, aby byl bod z programu stažen, kvůli dodání dalších podkladů ze strany firmy EPOS. Zastupitelstvo nakonec schválilo jednat se společností EPOS CZ, spol. s r. o., o uzavření směnné smlouvy v souladu s obdrženou nabídkou, zastupitelé však očekávají možnost nahlédnout do dodaných podkladů, které před konáním ZM neměli možnost vidět.


Pár poznámek o zasedání ZM do rámečku

rámeček :-)

Jednání o Berlínku scházelo vedení náročné a bouřlivé debaty: několikrát došlo k nepříjemné výměně názorů mezi zástupci investora a přítomnou veřejností hned u mikrofonu a nikdo proti tomu nezasáhl, ačkoliv to bylo jednak proti platným epidemickým opatřením a na hranici slušného chování. 

Jako velmi nevhodné se zdály záležitosti, které na veřejném zasedání řešil pan místostarosta Helbich. Pan místostarosta Helbich opakovaně upozorňoval na věci, které na zastupitelstvo nepatřily: jednalo se jak o interně neřešené záležitosti s vedoucím odboru, tak i upozornění na osobní věci diskutujícího občana (“vy teď stavíte dům..”). Diplomaticky na to upozornila paní Bohutínská. 

Opozice opět vyzvala vedení města k vylepšení vzájemné komunikace. Členové opozice tak naráželi zejména na nedodané podklady a informace o plánovaných projektech a výstavbě, které jim byly přislíbeny na předchozích zasedáních a jednáních. 

Za nastavená pravidla pilotního ročníku participativního rozpočtu, která se týkají jen zastupitelů, aniž by to s nimi někdo projednal, se v závěrečné diskusi místostarostka Jiřičková na zasedání ZM omluvila. V rámci závěrečné diskuse však vyplynulo, že vzhledem k časové tísni (termín odevzdání návrhů je do 30. dubna 2021) je již nelze změnit. 

Na každém zastupitelstvu nás překvapuje, jak málo zastupitelů je na jednání opravdu aktivních. Pravidelně s příspěvky, připomínkami, návrhy a dotazy vystupuje Jan Bém, Dana Bohutínská, trochu méně pak Libuše Vonková, Dušan Kubica, ukázkou diplomatického jednání a připravenosti pro všechny přítomné byla tentokrát Veronika Tomková. Ostatní obecně vystupují minimálně a vesměs pouze pokud se téma týká jich samotných, jejich části města, nebo jimi řízené organizace. 

Zájímavou statistiku vypovídající o komunikaci města s občany měl připravenou Václav Valášek. Srovnal počet petic za posledních 6 let. Nejvíce jejich bylo sepsáno za poslední 2 roky. 

Prvním bodem závěrečné diskuse se stala prezentace města týkající se psího útulku ve Dvoře Králové. Po této prezentaci, která přibližovala fungování a současný stav útulku na Hrubých lukách, následovala tradiční slovní přestřelka paní Burdové a pana Antonína. Tento EVERGREEN dvorských zastupitelstev zřejmě v nejbližší době na moře nevypluje. 

Jan Holan, Kateřina Sekyrková  


 

Související články
Petice proti stavbě bytových domů a sportoviště v Sylvárově
Ve Dvoře Králové plánuje stavět byty developer bez zkušeností
Složka Matouš Spilka - obchodní ředitel fimy Brickbay SE, která chce stavět bytový dům na Berlínku
Zastupitelstvo bude dnes schvalovat směnu pozemku na Malém Berlinku. Svůj bod v programu má i související petice

 
Vaše komentáře
 
 
Přečteno 960x
 
 
Hodnocení článku:
 
Zpět
InzerceVolná pracovní místa
Vedoucí sociálních služeb (Domov sv. Josefa, Žiraf)

Všeobecná zdravotní sestra (Léčebna zr. vad, DKnL)

Učitel II. stupeň ZŠ - aprobace M (ZŠ Bílá Třemešná)

Kuchař/ka (Domov důchodců)

Technolog (JUTA, a.s. DKnL)


Zdravotní sestra (Diakonie ČCE Dvůr Kr. n. L.)

Pečovatel/ka (PS Dvůr Králové n. L.)


Kalendář akcí
1.01.2021 - 31.05.2021
ŽIJEME NA KRÁLOVÉDVORSKU
30.04.2021 - 31.05.2021
Vzhůru do Stínadel!
1.05.2021 - 31.05.2021
Májová labská stezka
8.05.2021 13:30 - 8.05.2021 18:00
JARNÍ BURZA ZAHRÁDKÁŘSKÝCH PŘEBYTKŮ
11.06.2021 19:00 - 12.06.2021 00:00
Disco Party 80ky 90ky