Vyhledej
Novinky emailem
Zvičina > Služby občanům > Politika

Priority Petra Pavla pro úřad Prezidenta České republiky

Redakce / 21.01.2023
Jak se tady bude žít nám všem, našim dětem a vnoučatům. Chci, aby lidé mohli být na svoji zemi hrdí a aby se jim v ní dobře žilo. A proto kandiduji. Protože jako prezident k tomu mohu přispět. Důstojným zastupováním naší země a také tím, že budu využívat autority a možností hlavy státu k prosazování důležitých témat a řešení, která naši zemi posunou správným směrem. Zde jsou oblasti, kterým se chci nejvíce věnovat.

AKTIVNÍ ZAHRANIČNÍ POLITIKA

„Na prvním místě musí být bezpečnost naší země. Česká republika není ani malá, ani slabá, nebo dokonce bezvýznamná. Chci, aby se s námi počítalo, abychom byli konstruktivním a důvěryhodným hráčem při řešení regionálních i světových problémů.“

Dlouhodobé spory mezi prezidentem, vládou a parlamentem o prioritách zahraniční politiky a jejich špatná koordinace způsobují, že ztrácíme vliv a respekt ve světě. A s tím i možnost efektivně ovlivňovat mezinárodní dění a prosazovat své zájmy. Zejména v energetice a bezpečnosti to negativně dopadá na občany i jejich peněženky. Česká ekonomika je úzce propojena se světem, jsme exportním hospodářstvím a jsme také velmi závislí na dovozu fosilních paliv. Účinnou zahraniční politikou tedy můžeme posílit i svoji energetickou bezpečnost.

JAKO PREZIDENT BUDU

⟶ Ku prospěchu naší země maximálně využívat svých kontaktů a vlivu v zahraničí, v mezinárodní politice a institucích. Rád bych Česku otevíral dveře i tam, kde byly dosud zavřené.

⟶ Zastupovat stát navenek v souladu s koncepcí české zahraniční politiky a v koordinaci s vládou i parlamentem a snažit se, aby česká politická reprezentace vystupovala vůči zahraničí v harmonii, srozumitelně a předvídatelně.

⟶ Jednat bez kliček a lavírování mezi Východem a Západem. Patříme do společenství demokratických zemí a musíme se podle toho chovat a také tak konat.

⟶ Zvyšovat kvalitu a přínos zahraničních cest. Ty jsou jen nástrojem politiky, v diplomacii jde ale především o obsah a styl. Bez konstruktivního jednání naše zájmy prosadit nelze.

⟶ Své cesty plánovat i podle toho, kde jsou pro naše hospodářství zajímavé obchodní a investiční příležitosti. V koordinaci s vládou, Hospodářskou komorou a Svazem průmyslu a dopravy budu jezdit tam, kde to bude mít viditelný politický nebo ekonomický efekt. Prezident nemá být obchodním cestujícím ani turistou za peníze daňových poplatníků.

⟶ Svým vystupováním přispívat k tomu, abychom byli uznávanou součástí mezinárodního společenství a aby nás respektovali naši spojenci i  nepřátelé.

⟶ Nabádat české vládní i opoziční politiky, aby vždy dokázali jasně pojmenovat, efektivně prosazovat a konstruktivně hájit české zájmy.

INOVATIVNÍ EKONOMIKA S VYŠŠÍ PŘIDANOU HODNOTOU

„Máme potenciál rychle se přiblížit kvalitě života západních či severských zemí. Stát ale musí být pružnější. Přestat s vytvářením překážek kreativitě a tvořivosti a jít jim naproti.“

Naše ekonomika se opírá především o velké podniky zpracovatelského průmyslu s nízkou přidanou hodnotou. Tím se nám sice podařilo rychle snížit nezaměstnanost, ale české firmy uvízly ve středu výrobních řetězců, kde jsou nejnižší výrobní a ziskové marže. V důsledku toho jsou velmi zranitelné při otřesech globální ekonomiky. Je třeba se posunout k ekonomice založené na znalostech a inovacích. Tak získáme vyšší přidanou hodnotu, a díky tomu i mzdy. Prezident musí tyto kroky podporovat. Přičinit se, aby stát přestal bránit rozvoji schopných lidí a naučil se jejich potenciál využívat.


JAKO PREZIDENT BUDU

⟶ Pravidelně hovořit s veřejností o stavu naší ekonomiky. Sestavím ekonomický poradní tým, zveřejním termíny, témata i výsledky jeho jednání. Veřejnost získá jistotu, že se prezident o dění v domácí i světové ekonomice aktivně zajímá.

⟶ Transparentně užívat pravomoc prezidenta při jmenování členů bankovní rady ČNB. Má volba bude vždy zodpovědná a srozumitelná. Pomohou tomu veřejné debaty s navrženými ekonomy.

⟶ Užívat své autority k odstraňování překážek, které brání spolupráci státu a soukromých firem, k zapojení schopností tuzemského byznysu při řešení krize i strategických projektů.

⟶ Usilovat o přeměnu státu z byrokratického kolosu na podporu a zázemí pro firmy a také na perspektivního zaměstnavatele.

⟶ Prosazovat iniciativy k rychlejší digitalizaci státu. Veřejný sektor v tomto ohledu výrazně zaostává nejen vůči firemní sféře, ale i pokroku dalších evropských zemí. Je načase povolat odborníky, vyslechnout si jejich doporučení a tlačit na politiky, aby bez odkladu státní správu rozhýbali.

⟶ Soustředit ekonomickou diplomacii na podporu malých a středních podniků s potenciálem místo hrstky nejvlivnějších podnikatelů. Usilovat o účast českých firem na mezinárodních projektech, kde získají zkušenosti a prestiž.

⟶ Tlačit na podporu konkurenceschopnosti českých firem a start-upů. Vytvářet podmínky, aby mohly využívat příležitostí ve světě, ale své know-how držely doma. K rozvoji takového ekosystému a jeho financování může přispět Národní rozvojová banka.

⟶ Přispívat k vyšší kvalitě českého školství, aby měly firmy dostatek talentovaných a kreativních pracovních sil.

NEZÁVISLÁ A EFEKTIVNÍ ENERGETIKA

„Jsme v energetické krizi, trápí nás nejistota, růst cen a pocit, že nám nikdo nepomůže. Těžké časy jsou ale příležitostí vyřešit roky ignorované problémy. Nezáviset na jediné možnosti, jednom dominantním dodavateli. Potřebujeme využít všech dostupných zdrojů a budovat otevřenou a flexibilní energetiku.“

Dlouhodobě nám chybí ucelená strategie pro směřování naší energetiky. Nevíme, jakou ji chceme mít. Nedokážeme říct, odkud na příští desítky let zajistíme dodávky plynu, jak budeme dál diverzifikovat zdroje energií. Předchozí vlády volily pasivní přístup a čekání na legislativu EU místo formulování vlastních vizí a aktivní účasti v celoevropských debatách. Je potřeba ukončit letargii, ve které se česká energetika nachází. Je nutné ji posunout od neflexibilní centrálně řízené uhelné energetiky k modernímu mixu všech dostupných zdrojů a přístupů.


JAKO PREZIDENT

⟶ Pomohu ukončit roky ignorovanou závislost na jednom dominantním dodavateli – Rusku. Hlavním cílem bude diverzifikace zdrojů energií na všech úrovních, která je nejlepší cestou k bezpečí a stabilitě.

⟶ Využiji svých zkušeností z diplomacie například v jednání s partnery z Německa, Polska a Beneluxu o hlubší spolupráci a rozšíření existující infrastruktury pro transport zemního plynu. A také o českém podílu na výstavbě terminálu pro zkapalněný zemní plyn (LNG).

⟶ Podpořím snahu státních i nestátních firem budovat LNG terminály v Česku.

⟶ Budu chtít, aby se stát, zejména v krizích, dokázal opřít i o komerční projekty a jejich dodavatele. Naše firmy dokážou hodně například v oblasti obnovitelných zdrojů či výstavby záložních zdrojů. Musíme je ale podpořit tím, že budeme odstraňovat zbytečné legislativní bariéry a vyžadovat po státu, aby přestal chránit a odměňovat nečinnost a nedostatek odvahy.

⟶ Budu prosazovat rozvoj malých modulárních reaktorů. Věřím, že mohou přispět k dekarbonizaci českého teplárenství a budou bezpečným, bezemisním a dostupným zdrojem energie ve chvíli, kdy se bude Evropa potýkat s její rostoucí cenou.

⟶ Na domácí scéně budu moderovat debatu o výběru a přípravě lokalit pro umístění malých modulárních reaktorů. Jednat o tom budu i s dodavateli této technologie v zahraničí. A prosazovat potřebné změny zákonů, které jejich rozvoj umožní.

⟶ Budu upozorňovat na příležitosti k využití vlastních obnovitelných zdrojů, zejména slunce, větru a biomasy, které mohou přispět ke stabilizaci cen, a podporovat debatu o příležitostech a rizicích jednotlivých přístupů k zajištění a využití všech druhů energií. Budu pomáhat s propagací úspěšných projektů vhodných k následování.

⟶ Přivedu odborníky – akademiky, energetiky, ekonomy i ekology – k jednomu stolu a pomohu formulovat východiska, která mohou být využita například při tvorbě státní energetické koncepce.

⟶ Budu veřejně konfrontovat vládu s výsledky vlastních aktivit v oblasti vizí a strategií. Tak docílíme kultivované a široké diskuze, která v našich podmínkách zatím chybí. Platí to i o komunikaci s veřejností. Stát nesmí nechat lidi v krizi na holičkách, ale vysvětlovat, jak jim pomůže s cenami energií.

⟶ Budu přispívat k posílení energetické bezpečnosti. Budu se ptát na zajištění kritické infrastruktury, která dnes není připravena na výpadky distribuce elektřiny a plynu. Nevíme, co se při potížích bude dít v našich nemocnicích či domovech důchodců. Chci apelovat na odpovědnost zejména krajských, ale i obecních samospráv, aby nečekaly na pokyny státu a přicházely s nápady na řešení.

⟶ Při svých cestách budu šířit inspiraci, vyzdvihovat příklad úspěšné praxe a podporovat odvahu. Každá obec či čtvrť by měla mít k dispozici prostory, které budou i v případě výpadku všech sítí zajišťovat teplo, elektřinu a vodu pro krizové situace.


VZDĚLÁVÁNÍ JAKO CELOŽIVOTNÍ PROCES

„Máme spoustu toho, na co být hrdí. Naše síla není v ekonomice, nerostných surovinách nebo rozloze. Je ve schopných lidech, kteří se dokážou prosadit nejen v Česku, ale i v Evropě a ve světě. Potřebují podmínky, ve kterých mohou rozvíjet nápady a sbírat zkušenosti. Změna přístupu ke vzdělávání je prvním krokem.“

Máme školství, které si nedokáže poradit s velkými rozdíly mezi žáky, nedokáže příliš pomoci potřebným a nadaným. Učitel je ve třídě na vše sám. V nejlepších vzdělávacích systémech ale kantorům pomáhají další profese jako sociální pedagogové či specialisté na problémové chování. Ředitelé nemají čas na pedagogické vedení, jsou zatíženi administrativou a provozním a hospodářským řízením školy. Nevěnujeme vzdělávání dost pozornosti ani peněz. Není to jen o platech učitelů, ale i o tom, že často aplikujeme změny, které jsou v rozporu se strategiemi a cíli vzdělávání. Vymýšlíme dobré strategie, ale neumíme je uvést v život. To nejsou problémy škol, ale celé společnosti. Chci to změnit!


JAKO PREZIDENT

⟶ Otevřu Hrad. Lidem, vzdělávání a vědomostem.

⟶ Chci pravidelně pořádat odborné akce a konference.

⟶ Jmenuji poradce prezidenta pro vzdělávání, který dnes v Kanceláři prezidenta chybí.

⟶ Budu navštěvovat školy, diskutovat se studenty a zvyšovat prestiž ředitelů a všech pedagogických i nepedagogických pracovníků, kteří posouvají české školy do 21. století. Zdůrazňovat, že vzdělávání začíná již v mateřské škole. Docházet i na učiliště a odborné školy, abych podpořil řemeslné a odborné vzdělávání.

⟶ Povedu politiky k vytvoření systému pro výměnu zkušeností úspěšné praxe mezi českými školami i se zahraničními partnery a k podpoře mimořádných talentů a výuky založené na individuálním přístupu.

⟶ Autoritu prezidenta využiji, abych prosadil navýšení finančních zdrojů pro vzdělávání a aby se do škol dostalo více psychologů a speciálních či sociálních pedagogů.


ZDRAVÉ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ JAKO NUTNOST PRO KVALITNÍ ŽIVOT 

„Bez zdravé přírody a funkční české krajiny nebudeme mít příjemné životní prostředí, kvalitní potraviny, dostatek čisté vody ani čerstvý vzduch. Je nutné zamezit laxnímu přístupu i zbytečným vášním. Spoléhejme na vědu. Začněme konat.“

Odborná data nám ukazují, že klimatická změna může za stále častější výkyvy počasí, související požáry, bouře či sucha. Ochrana životního prostředí pro mě není extremismem, ale praktickým úkolem. Naslouchám odborníkům a řídím se zdravým rozumem. Znečišťování ovzduší ohrožuje kvalitu našeho života a krásu naší krajiny. Proto se v rozumné míře musíme podílet na omezování produkce skleníkových plynů, lépe pečovat o naše lesy, vracet zeleň do měst a pomáhat půdě, aby udržela vodu a nevysychala. Začít může každý u sebe. A prezident by v tom měl jít příkladem.


JAKO PREZIDENT

⟶ Budu hlasem zdravého rozumu. Budu prosazovat ochranu životního prostředí jako praktický úkol pro vyšší kvalitu života nás všech, jako cestu ke zdravé a fungující krajině. To budu lidem vysvětlovat na svých cestách.

⟶ Podpořím širokou odbornou diskuzi k problémům životního prostředí. Vytvořím tým odborníků a pověřím je přípravou návrhů řešení – od investičních nástrojů přes hledání finančních zdrojů až po praktická opatření. Začít se má odshora, proto je Hrad ideálním místem k jejich setkávání.

⟶ Zapojím se do hledání cest k udržitelnosti a klimatické neutralitě. Chceme-li si udržet kvalitu života, na jakou jsme zvyklí, je to nutnost. Všechny změny ale musí probíhat tak, abychom v cíli neměli žádné „poražené“. Čekají nás složité a drahé úkoly. Dopadají na každý sektor ekonomiky i každého jednotlivce. Proto musíme chránit ty nejzranitelnější, rychle reagovat na jejich potřeby, poskytnout jim dostatečnou podporu a dohlížet na finanční kompenzace.

⟶ Nejpřijatelnější řešení budu prosazovat na pravidelných jednáních s politiky. Budu žádat konec politikaření a hledání důvodů, proč něco nejde. Je čas přestat se soustředit na problémy a zaměřit se na řešení.

⟶ Autoritou prezidenta zaštítím občanské iniciativy či soukromé projekty usilující o to, aby dopady lidské činnosti na naši krajinu byly co nejmenší. Inspirací mohou být veřejné akce či festivaly bez obalů. Takové rád navštívím.

⟶ Budu usilovat o to, aby ochrana životního prostředí byla významným kritériem všech veřejných projektů, od staveb po strategické plánování. Abychom kvůli vidině dosažení zisku dnes trvale nepoškodili naše prostředí do budoucna.

⟶ Budu žádat vytvoření nových nástrojů podpory pro zemědělce, kteří hospodaří šetrně, s ohledem na kvalitu půdy a vrací do ní organické složky. Nabádat vlastníky, aby sledovali, jak jejich nájemci s půdou zachází, a případně upravili podmínky pachtovní smlouvy.

⟶ Posílím navracení zeleně do měst a projekty na snižování jejich teploty. Do hledání takových řešení zapojím české architekty. Zaštítím soutěže k hledání tvůrčích návrhů a inovativních cest.

⟶ Dopady klimatické změny jsou společným nepřítelem nás všech. Nejen Čechů, Evropanů, ale světového společenství. Proto využiji diplomatických cest a jednání na zahraničních fórech či konferencích s cílem výměny zkušeností a také hledání nových zdrojů financování, na nichž by se měly podílet celé národy.

FOTOGALERIE - Priority Petra Pavla pro úřad Prezidenta České republiky

Související články
Reakce Petra Pavla na nehorázné lži Andreje Babiše
Nejčastější otázky na Petra Pavla před volbou prezidenta České republiky
Vaše komentáře

Přidat komentář

Nadpis:
Jméno:
Email:
sledovat diskuzi emailem
Příspěvek:
Potvrzovací kód:CAPTCHA
Přečteno 91x
 
24.01.2024 - Odbor dopravně-správní se v Trutnově stěhuje do nových prostor: Horská 52, bývalá budova Texlenu, 4. patro.
05.01.2024 - V okolí Braunova Betléma na území Hřibojed proběhne v sobotu 6. ledna 2024 od 9 do 13 hodin honitba. Prosím počítejte s omezeným vstupem na toto území.
06.12.2023 - Důvodem mohutného výpadku dodávky elektřiny v úterý 5. prosince byla technická závada v rozvodně Neznášov (mezi Habřinou a Rožnovem na Jaroměřsku), konkrétně zkrat na podpěře. Výpadek byl hlášen od Nové Paky až po Jaroměř. Zdroj: ČEPS.

Kalendář akcí
4.10.2023 08:00 - 31.05.2024 17:00
Technická hodinka (nejen) pro seniory
4.10.2023 08:00 - 31.05.2024 17:00
Plaveš ve škole?
16.02.2024 - 17.03.2024
VÝSTAVA MODELŮ
1.03.2024 18:30 - 1.03.2024 21:30
Taneční večer s živou hudbou - Revival